Услуги

Счетоводни услуги:

 • Абонаментно счетоводно обслужване на достъпни и обосновани цени, съобразени с обема на работа;
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, Международните стандарти за финансово отчитане и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация;
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически и юридически лица;
 • Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението;
 • Организиране и отчитане на корпоративни данъци и ДДС;
 • Изготвяне на интрастат дневници и декларации;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ.

Регистрации:

 • ДДС регистрации;
 • Регистрации в Агенцията по вписванията;
 • Регистрации на самоосигуряващи се лица в НАП;
 • Регистрация в Комисията за Защита на Лични Данни;
 • Трудова медицина.

Консултации:

 • Консултации във връзка с ДДС;
 • Консултации във връзка с местни данъци и такси;
 • Проучване и извършване на икономически анализ;
 • Изготвяне на бизнес план и икономически обосновки на местни и чуждестранни инвестиционни проекти;
 • Подготвяне на документи и съдействие при кандидатстване за кредит или лизинг;
 • Финансови консултации;
 • Консултантски услуги на местни и чуждестранни физически лица по финансови, данъчни, счетоводни и правни въпроси;
 • Консултации във връзка със спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;

ТРЗ услуги:

 • Изготвяне на трудови договори;
 • Регистрации в НОИ, НАП, Инспекцията по труда и Комисия за защита на личните данни;
 • Изготвяне на персонални досиета;
 • Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и осигуровки, служебни бележки, регистрация на болнични в НОИ;
 • Администриране на граждански договори;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж.